Arkivbild. ”Yrkesrollerna behöver förtydligas och både möjliggöra samt stimulera till en karriärutveckling”, skriver undersköterskan.
Arkivbild. ”Yrkesrollerna behöver förtydligas och både möjliggöra samt stimulera till en karriärutveckling”, skriver undersköterskan. Bild: Lina Salomonsson

Alla har rätt till en värdig ålderdom – men rekryteringen kommer bli svår i framtiden

Åldrandet skall vara hälsosamt med möjlighet till social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor vars mål är att bidra till ett gott psykiskt välbefinnande som genererar en högre livskvalité.

ANNONS
|

Enligt SCB:s befolkningsframskrivning kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent till år 2030. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. Samhället närmar sig en ålderstransition vilket innebär en övergång från en dominans av barn och ungdomar i åldersstrukturen till ökande inslag av medelålders och äldre. Ett behov har därmed uppstått vad gäller främjandet av integration mellan olika åldersgrupper samt en revidering av arbetsgivarens syn på äldre arbetskraft.

Enligt de huvudsakliga slutsatserna kommer den åldrande befolkningen att få följande övergripande konsekvenser. Samtidigt som ekonomin genomgår en försämring kommer försörjningsbördan att öka hos en arbetskraft som har föryngrats. Vårdbehovet kommer att öka samtidigt som det råder arbetskraftsbrist och då inom främst vårdsektorn. Detta kommer som konsekvens innebära svårigheter vid rekrytering av personal med omvårdnadskompetens till en äldreomsorg som i sin transformation kräver ökade resurser på flera plan.

ANNONS

Satsningar på personal krävs

Vi står inför en viktig samhällsutmaning och är i behov av övergripande åtgärder som involverar en högre förvärvsgrad, större arbetskraftsinvandring, effektivisering av utbildningar samt det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Det sistnämnda har som funktion att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet i kommuner och landsting med en högre andel äldre.

Ur den personalmässiga aspekten krävs satsningar inom äldreomsorgen där den medicinska kompetensen stärks och kompetensförsörjningen ombesörjs. Som en del i utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbetssätt måste olika kompetenser och perspektiv finnas tillgängliga och samverka. Yrkesrollerna behöver förtydligas och både möjliggöra samt stimulera till en karriärutveckling. Språkutbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal som saknar tillfredsställande kunskaper i svenska språket skall vara ett obligat att tillhandahålla. I arbetsschemat skall det ingå tid för handledning, dialog samt reflektion samtidigt som delade turer i arbetsschemat ersätts med sammanhållen arbetstid under vilket ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas. Detta för att skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö som förebygger risken för sjukskrivningar och bidrar till en ökad trivsel och större engagemang.

Rätt till värdig ålderdom

Framtidens äldreomsorg måste skapas i samråd med äldre, inte för dem och detta med fokus på vård och omsorg som inte passiverar vårdtagarna. Det salutogena förhållningssättet skall prägla de personcentrerade omvårdnadsinsatserna med självbestämmanderätten som central princip. Emfas skall ligga på vikten av förebyggande verksamhet samt större tillgång till alternativ till hemvård, närstående-vård, grupphem med personal dygnet runt, andra typer av boendeformer och mera fokus på förebyggande verksamhet. Åldrandet skall vara hälsosamt med möjlighet till social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor vars mål är att bidra till ett gott psykiskt välbefinnande som genererar en högre livskvalité.

Alla människor har rätt till en värdig ålderdom präglad av frihet, välmående och trygghet med en tillgänglighet till service, vård och omsorg. Detta är en fundamental mänsklig rättighet!

Helena AL-Zubaidi

Undersköterska Bifrost Äldreboende

ANNONS