Göran Isacsson (M), ordförande i tekniska nämnden, samt Björn Marklund, samhällsbyggnadschef.
Göran Isacsson (M), ordförande i tekniska nämnden, samt Björn Marklund, samhällsbyggnadschef. Bild: Emmy Jonsson/Mölndals stad

Gedigen utredning bakom hastighetsplanen

Replik på ”Måste fler skadas i trafiken på Toltorpsgatans norra del i riktning mot Sahlgrenska?” (Mölndals-Posten 13/5).

ANNONS

I Mölndal har vi en beslutad Hastighetsplan som klubbats av en enig teknisk nämnd. Den var ute på samråd 2016 och under 2023 gjordes några mindre uppdateringar. Hastighetsplanen innebär en översyn av hastigheter vid alla gator och vägar inom tätbebyggt område i Mölndals centralort, Kållered, Lindome och Hällesåker.

En hastighetsöversyn i Östra Mölndal är redan genomförd och bygger på den nationella metoden Rätt fart i staden. Denna används av de flesta kommuner i Sverige för att se över hastigheterna. Det är alltså inte en enskild tjänsteperson i Mölndals stad som beslutar om hastigheten vid våra gator och vägar i Mölndal.

ANNONS

Bakom planen ligger en gedigen utredning, framtagen med hjälp av erfarna trafikkonsulter tillsammans med kommunens egna experter på trafik. För att hitta väl avvägda hastighetsnivåer analyseras gaturummet noggrant utifrån stadsbyggnadskvaliteter, trafiksäkerhet, trygghet, miljö och hälsa samt tillgänglighet. Som trafikant ska det vara enkelt att förstå skyltad hastighet.

Hastighetsplanens principer är att gator som i dag ligger inom tätbebyggt område inte längre ska ha bashastigheten 50 km/h. De nya hastigheterna blir då i stället 60 eller 40 km/h på huvudvägnätet och 30 km/h på mindre gator inom bostadsområden. Kommunala gator utanför tätbebyggt område som i dag har bashastigheten 70 km/h sänks till 60 km/h.

Hastighetsplanen i Toltorpsdalen

För Toltorpsdalen innebär den beslutade hastighetsplanen att gatorna får följande hastighetsbegränsning:

• Dalgångsgatan 40 km/h

• Toltorpsgatan 40 km/h (Storgatan-Dalgångsgatan)

• Toltorpsgatan 60 km/h (Dalgångsgatan-kommungräns)

• Bostadsgatorna 30 km/h

Utanför Toltorpsskolan kommer det vara sänkt hastighet till 40 km/h på Toltorpsgatan och Lekevallsgatan sänks till 30 km/h.

Toltorpsgatan

Toltorpsgatan är en övergripande länk i trafiksystemet, det vill säga en trafikled, och har en viktig funktion i staden. Leden kopplar samman Mölndal och Göteborg och är också primärt utryckningsnät för räddningstjänst och ambulans till såväl Sahlgrenska som Mölndals sjukhus.

Säkra skolvägar och gator

Även om det på båda sidorna av gatan finns bostadsområden är Toltorpsgatan inte en bostadsgata. Att stänga av Toltorpsgatan för genomfartstrafik är därför inte ett alternativ. De 10 000 fordon som kör där varje dag skulle inte sluta att köra bil utan hitta andra vägar att köra på. Vägar som inte är lämpade för stora trafikmängder.

När det gäller trafikolyckor så visar den nationella statistiken för trafikolyckor som sträcker sig tillbaka till år 2000, inga rapporterade dödsolyckor på den norra delen av Toltorpsgatan. Tyvärr finns det alltid risk för olyckor i trafiken, men när det gäller Mölndal har vi färre olyckor jämfört med det nationella snittet sett till antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken.

I Mölndal arbetar vi systematiskt för att öka trafiksäkerheten på våra gator. Risker finns som sagt alltid, för alla, inklusive barn som vistas i trafiken. Därför är ett av våra fokusområden att skapa säkra skolvägar och gång- och cykelpassager för barn och andra som rör sig ute.

Olycksstatistiken visar att barn som skadas i trafiken främst skadas i singelolyckor på gång- och cykelbanor i bostadsområde, utan motorfordon inblandade. Här sänks hastigheten från dagens 50 km/h till 30 km/h i hela Mölndal. Detta är en stor sänkning och positivt för alla oskyddade trafikanter.

Mellan korsningen med Dalgångsgatan och kommungränsen finns det ett ställe med korsningsanspråk för oskyddade trafikanter, där man tillfört vägbulor för att sänka hastigheten. Här är medelhastigheten på passerande fordon 26 km/h. Tvärtemot vad många verkar tro ökar inte heller antalet fordon på Toltorpsgatan. Sett över tid visar statistiken snarare en sänkning från 12 000 till 10 000 om året.

När det gäller buller är Toltorpsgatan i dag ett bullerutsatt område som försetts med bullerplank. Program för bulleråtgärder finns för berörda fastigheter som får bidrag för fönster- och ventilationsbyte. Vår bedömning är att en höjning av hastighetsbegränsningen till 60 km/h (mellan Dalgångsgatan och kommungräns i norr) inte kommer göra att det blir mycket sämre bullernivåer för inomhusmiljön för de boende. För att vara på säkra sidan kommer vi till hösten göra en fördjupad bullerutredning för Toltorpsgatans norra del.

Huruvida man ska stänga av Toltorpsgatan för fordonstrafik får hänvisas till andra forum, och är ingenting som behandlas i hastighetsplanen.

Självklart kommer vi även fortsättningsvis ha Toltorpsgatan under uppsikt. Skulle det visa sig att det uppstår skäl till ändrad hastighet eller införandet av andra typer av åtgärder så kommer Mölndals stad naturligtvis att genomföra dessa.

Göran Isacsson (M), tekniska nämndens ordförande

Björn Marklund, samhällsbyggnadschef

LÄS MER:Nu sänks hastigheten på bostadsgatorna: ”Säkrare”

LÄS MER:Måste fler skadas i trafiken på Toltorpsgatans norra del i riktning mot Sahlgrenska?

LÄS MER:Hastigheterna ändrades – men Toltorpsborna är fortfarande inte nöjda

LÄS MER:Alice, 11 år, blev påkörd på väg till skolan

ANNONS