M, KD, C och L: Privatisering krävs för att bekämpa vårdköerna

De borgerliga partierna i Västra Götalandsregionen tycker inte att ideologiska skygglappar ska få sätta käpparna i hjulet för fler utförare inom vården.

ANNONS
LocationMölndal|

Västra Götalandsregionens (VGR) största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Särskilt tydligt är det inom områdena gynekologi, ortopedi och ögonsjukvård, där alltför många människor tvingas vänta alltför länge på att få tillgång till den vård de behöver. Det är oroande att sjukhusen inte levererar enligt de produktionsplaner som har upprättats och därför inte når den vårdproduktion som planerats. Det är därför som köerna till planerade operationer ökar. Samtidigt är vi medvetna om att regionens sjukhus historiskt haft problem med dålig tillgänglighet och långa köer, trots att stora ekonomiska resurser har tillförts. Oavsett orsak är köerna till vård ett stort problem och köerna drabbar den enskilda patienten.

ANNONS

Fristående aktörer behövs

Det krävs omfattande insatser för att effektivisera och öka produktiviteten i den egna verksamheten för att både klara ekonomin och förbättra tillgängligheten för patienterna. Men för att snarast minska köerna till specialiserad vård är vår bedömning att mer vårdproduktion behöver upphandlas av fristående aktörer. Genom samarbete mellan regionen och externa utförare kan vi säkerställa att vi tar till vara på alla tillgängliga och till buds stående resurser. Det vinner alla på.

Målsättningen måste vara en köfri vård där varje patient får rätt vård, i rätt tid. Om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandlingar kortas, till gagn för patienterna.

En studie utförd av Sirona visar att användning av externa vårdgivares kapacitet skulle kunna ge mer vård för pengarna jämfört med om operationerna genomförs på regionens egna sjukhus. Det är en indikation på att ökad samverkan med externa vårdgivare som komplement, både bidrar till att maximera patientnyttan och nyttja skattemedlen på bästa sätt.

Skiljer sig mellan regionerna

SKR:s “Väntetider i vården” visar att VGR på flera områden inom den specialiserade vården dras med långa köer till såväl första besök som till operation eller annan insats. På område efter område uppfylls inte den lagstadgade vårdgarantin. Decembersiffrorna för VGR visar att 36% av patienterna väntat mer än 90 dagar på första besök, och 43% mer än 90 dagar på operation.

Tillgängligheten och måluppfyllelsen avseende vårdgarantin skiljer sig markant mellan olika regioner. Den region som upphandlar mest vård av privata vårdgivare är Region Stockholm och har även högst måluppfyllelse. VGR hör till de regioner som upphandlar minst vård. Jämförande siffror i databasen KOLADA avseende köpt vård inom specialiserad somatisk vård visar på en andel om 53,3 % i Stockholm men endast 6,6 % i VGR, där rikssnittet är 21,7 %.

Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Vårdgarantin är lagkrav och inget valfritt att uppfylla eller ej. Kapaciteten att omhänderta invånarnas vårdbehov måste öka. Det finns politiska krafter som vill förbjuda privata alternativ, men det är inte läge att låta ideologiska skygglappar sätta käppar i hjulet för fler utförare. Patienterna måste få komma först. Varje dag av onödig väntan är en dag av onödigt lidande för patienten.

Stefan Svensson (KD), regionråd och andre vice ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Gustaf Josefson (M), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Pär Lundqvist (L), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

ANNONS