Skogar med höga naturvärde bör kommunen ombilda till naturreservat, skriver styrelsen för Mölndals Naturskyddsförening.
Skogar med höga naturvärde bör kommunen ombilda till naturreservat, skriver styrelsen för Mölndals Naturskyddsförening. Bild: Anders Ylander

Skogar är viktiga

Vi vill att Mölndals stad skall leva upp till målen i naturvårdsplanen från 2015, skriver styrelsen i Mölndals Naturskyddsförening.

ANNONS

Skogar binder koldioxid, renar luften vi andas samt producerar syre. Skogar är livsmiljöer för djur, växter och andra organismer som bildar ekosystem. Ekosystem som gör att vi människor kan leva på vår planet. Skogar skapar ekonomiska värden för industrin, turistnäringen och staten. Skogar ger positiva hälsoeffekter. Skogar skänker många människor skönhet, glädje och en meningsfull fritid.

I Sverige finns det många olika skogstyper – alla viktiga; så även Mölndals skogar. Mölndals stad äger mer än 50 procent av all skogsmark i kommunen. Det ger oss Mölndalsbor en unik möjlighet att påverka hur våra skogar kan få utvecklas och göra nytta.

2015 antog Mölndals politiker en naturvårdsplan baserat på ett ambitiöst naturinventeringsarbete och en vilja att bevara och stärka våra viktiga naturmiljöer. 124 naturvärdesobjekt identifierades med allt från vattendrag, kulturmarker, lövskogar och naturskogsliknande områden. Genom att bevara, stärka och utöka dessa kan naturen bland annat binda mer kol, säkra insektspollineringen och minska konsekvenserna av skyfall, stormar och torka.

Tyvärr har naturvårdsplanen inte blivit mer än ett policydokument på stadens hemsida. Likt många andra kommuner och företag visar man upp vackra ord och ambitioner som inte återspeglas i verkliga åtaganden eller åtgärder. I dag prioriterar Mölndals stad i stället kortsiktiga ekonomiska vinningar och snabb tillväxt.

Vi vill att Mölndals stad skall leva upp till målen i naturvårdsplanen från 2015. Mölndals stad bör likt flera västsvenska kommuner, bland annat Göteborg, ändra sin skogspolicy till att inte tillåta trakthyggesbruk (kalhyggen). Skogar med höga naturvärde bör kommunen ombilda till naturreservat.

Låt Mölndals stad bli en förebild i hållbarhet och ligga i framkant med utveckling av ett naturnära skogsbruk. Vi är övertygade om att det kommer förbättra våra invånares livskvalitet och stadens långsiktiga attraktionskraft som boendeort och för företagsetableringar.

Styrelsen i Mölndals Naturskyddsförening

ANNONS